Mandrin Boyles 12HH

 

55-1000

12HH Chuck Assembly
 

55-1100

12HH Chuck Assembly (B15)
 

55-0200

Chuck Piston/Cylinder Assy
 

55-0205

Chuck Piston/Cylinder Assy
 

55-0001

Actuator Sleeve
 

55-0003

Top Cap Holder (6 Holes)
 

55-0004

Top Cap Adapter
 

55-0005

Chuck Bowl, 12.5 Deg
 

55-0006

Chuck Housing
 

55-0007

Chuck Cylinder
 

55-0008

Chuck Adapter
 

55-0009

Back Up Ring
 

55-0010

Chuck Piston, c/w Spring Pins
 

55-0011

Top Spacer
 

55-0012

Bottom Spacer